Có 1 kết quả:

kē pǔ

1/1

kē pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) popular science
(2) popularization of science
(3) abbr. of 科學普及|科学普及

Một số bài thơ có sử dụng