Có 1 kết quả:

kē kǎo duì

1/1

kē kǎo duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scientific exploration team
(2) expedition