Có 1 kết quả:

miǎo chā jù

1/1

miǎo chā jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

parallax second or parsec or pc, astronomic unit of distance, approx 3.26 light years