Có 1 kết quả:

zū zhài

1/1

zū zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rent and debt