Có 1 kết quả:

Qín Shǐ huáng

1/1

Qín Shǐ huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qin Shihuang (259-210 BC), the first emperor