Có 1 kết quả:

Qín Shǐ Huáng dì líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the mausoleum of the First Emperor near Xi'an