Có 1 kết quả:

Qín Shǐ huáng líng

1/1

Qín Shǐ huáng líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the tomb of the first emperor at Mt Li 驪山|骊山[Li2 shan1] near Xi'an (awaits excavation)