Có 1 kết quả:

Qín huǒ

1/1

Qín huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Qin burning of the books in 212 BC

Một số bài thơ có sử dụng