Có 1 kết quả:

Qín zhuàn

1/1

Qín zhuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seal script as unified by the Qin dynasty
(2) the small seal 小篆 and great seal 大篆