Có 1 kết quả:

zhì rán bù wěn

1/1

zhì rán bù wěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be in complete order (idiom)