Có 1 kết quả:

jī xí chéng sú

1/1

Từ điển Trung-Anh

accumulated habits become custom