Có 1 kết quả:

yí qù

1/1

yí qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to move away

Một số bài thơ có sử dụng