Có 1 kết quả:

yí shān dǎo hǎi

1/1

yí shān dǎo hǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to move mountains and drain seas
(2) to transform nature