Có 1 kết quả:

yí huā jiē mù

1/1

yí huā jiē mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to graft flowers onto a tree
(2) to surreptiously substitute one thing for another (idiom)