Có 1 kết quả:

xī làn

1/1

xī làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smashed up
(2) broken into pieces
(3) thoroughly mashed
(4) pulpy