Có 1 kết quả:

shuì qián

1/1

shuì qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pretax
(2) before taxes