Có 1 kết quả:

chéng dù

1/1

chéng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) degree (level or extent)
(2) level
(3) CL:個|个[ge4]