Có 1 kết quả:

Chéng Yàn qiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cheng Yanqiu (1904-1958), famous Beijing opera star, second only to 梅蘭芳|梅兰芳[Mei2 Lan2 fang1]