Có 1 kết quả:

Chéng Yí

1/1

Chéng Yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cheng Yi (1033-1107), Song neo-Confucian scholar