Có 1 kết quả:

Chéng Hào

1/1

Chéng Hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cheng Hao (1032-1085), Song neo-Confucian scholar