Có 1 kết quả:

shāo xián

1/1

shāo xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more than one would wish
(2) somewhat
(3) a bit too (old, contrived, distracting etc)