Có 1 kết quả:

shāo zǎo

1/1

shāo zǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a little early