Có 1 kết quả:

shāo zòng jí shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) transient
(2) fleeting