Có 1 kết quả:

shāo xǔ

1/1

shāo xǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a little
(2) a bit