Có 1 kết quả:

shuì wù

1/1

shuì wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) taxation services
(2) state revenue service