Có 1 kết quả:

zhì zhuō

1/1

zhì zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young and clumsy
(2) childish and awkward