Có 1 kết quả:

zhì qì wèi tuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

still possessing the innocence of childhood (idiom)