Có 1 kết quả:

zhì qì

1/1

zhì qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) childish nature
(2) infantile
(3) juvenile
(4) puerile