Có 1 kết quả:

zhì chóng

1/1

zhì chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) naiad
(2) larva
(3) developmental stage of insect