Có 1 kết quả:

bǐng fù

1/1

bǐng fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) natural endowment
(2) gift