Có 1 kết quả:

zhǒng zi

1/1

zhǒng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seed
(2) CL:顆|颗[ke1],粒[li4]

Một số bài thơ có sử dụng