Có 1 kết quả:

zhǒng chā

1/1

zhǒng chā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

determinant (characteristic of a species)