Có 2 kết quả:

zhǒng zúzhòng zú

1/2

zhǒng zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) race
(2) ethnicity

Một số bài thơ có sử dụng

zhòng zú

phồn thể

Từ điển phổ thông

nòi giống

Một số bài thơ có sử dụng