Có 1 kết quả:

zhǒng zú zhǔ yì zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

racist (person)