Có 1 kết quả:

zhǒng zú qí shì ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) racial discrimination
(2) racism