Có 1 kết quả:

zhǒng zú qīng chú

1/1

Từ điển Trung-Anh

ethnic cleansing