Có 1 kết quả:

zhǒng qín

1/1

zhǒng qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cock
(2) male breeding poultry