Có 1 kết quả:

chēng zhī wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to call it...
(2) known as...