Có 1 kết quả:

chēng wèi

1/1

chēng wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) title
(2) appellation
(3) form of address