Có 1 kết quả:

chèn qián

1/1

chèn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) rich
(2) well-heeled