Có 1 kết quả:

wěn biàn

1/1

wěn biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reliable
(2) at one's convenience
(3) as you wish