Có 1 kết quả:

wěn dìng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stability