Có 1 kết quả:

wěn dang

1/1

wěn dang

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reliable
(2) secure
(3) stable
(4) firm