Có 1 kết quả:

wěn tài lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the steady-state theory (cosmology)