Có 1 kết quả:

wěn tài lǐ lùn ㄨㄣˇ ㄊㄞˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the steady-state theory (cosmology)