Có 1 kết quả:

wěn héng tài

1/1

wěn héng tài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady state
(2) stable and permanent attitude