Có 1 kết quả:

wěn cāo shèng suàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be assured of success