Có 1 kết quả:

dào tián

1/1

dào tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paddy field
(2) rice paddy

Một số bài thơ có sử dụng