Có 1 kết quả:

dào tián wěi yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) paddyfield warbler (Acrocephalus agricola)