Có 1 kết quả:

dào tián liù

1/1

dào tián liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) paddyfield pipit (Anthus rufulus)