Có 1 kết quả:

dào suì

1/1

dào suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rice ear

Một số bài thơ có sử dụng